Subsidies

Voor cursussen en trainingen
Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van je bedrijf.
Bij het fonds Colland Arbeidsmarkt kun je een subsidie aanvragen voor de cursussen en trainingen van je werknemers. Binnen de subsidieregeling zijn cursussen en trainingen op basis van de aard en de inhoud van de cursus ingedeeld in groepen. Voordeel van het werken met cursusgroepen is dat je in overleg met de aanbieder scholing en ontwikkeling op maat kunt laten verzorgen zodat dit aansluit bij je bedrijfsvoering.

Klik hier voor de Cursusgroepenregeling Open Teelten Landbouw (Akkerbouw). U vindt hier ook het uitkeringsreglement van deze cursusgroep.

Klik hier voor de Cursusgroepenregeling Open Teelten Tuinbouw (Vollegrondsgroenteteelt). U vindt hier ook het uitkeringsreglement van deze cursusgroep

De subsidie wordt verstrekt op basis van een percentage van de cursuskosten. De maximale vergoeding per werknemer per jaar bedraagt € 1.800,-- per werknemer per jaar. Er bestaat géén vergoeding voor reis- en loonverzuimkosten.

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor een bijdrage in de kosten van cursussen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De werkgever is aangesloten bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.
  • De werkgever hanteert de CAO Open Teelten.
  • Cursussen zijn gericht op het behouden dan wel vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers die nodig zijn om in de huidige en toekomstige arbeidsorganisatie op veranderingen te kunnen reageren en anticiperen.
  • Cursussen mogen niet langer dan twaalf maanden duren en worden afgesloten met een naar oordeel van de sector erkend certificaat, getuigschrift of diploma.
  • De factuur dient minimaal de naam van de cursus en de namen van de cursisten te bevatten.
  • Het aanvraagformulier dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag ontvangen te zijn door de administratie van de stichting. Bepalend hierbij is de datum van binnenkomst van het aanvraagformulier bij de administratie van de stichting.

Op de website van Colland Arbeidsmarkt vind je de cursusgroepen voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Subsidie kan met je inloggegevens digitaal aanvraagd worden via het Colland Administratie Systeem (CAS). Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie voor een cursus of training neem dan de contact op met de scholingsconsulent Hans Schilders.


Voor praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is per 1 januari 2014 in de plaats gekomen van de WVA, de wet vermindering afdracht. Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is werkgevers ertoe bewegen meer praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie geldt alleen voor studenten die een opleiding volgen waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Maximaal kan er € 2.700,-- subsidie per schooljaar worden aangevraagd.

De subsidie is bedoeld ter compensatie van een deel van de kosten, voor de begeleiding die de studenten van het bedrijf krijgen. De subsidie kun je na afloop van het schooljaar aanvragen in de periode juni tot september. De opleiding die de leerling volgt moet een door de overheid erkende HBO- of (V)MBO-opleiding zijn.
Een van de voorwaarden voor studenten uit het VMBO en MBO is dat je bedrijf als leerbedrijf erkend is. Voor deze erkenning kun je contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Voor de overige voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen zie:
Voorwaarden VMBO
Voorwaarden MBO
Voorwaarden HBO

Meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren vindt u op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Nieuws

Innovatietraining Strokenteelt
Innovatietraining Strokenteelt
04-08-2020
Aan de slag met biodiversiteit op je eigen bedrijf Strokenteelt: om de paar meter een ander gewas. Wil jij verkennen hoe je op je eigen bedrijf aan de slag kan met strokenteelt?

Recente tweets