•  
  • Home
  • |
  • Privacy Statement

Privacy Statement

Talentoogst is een handelsnaam van Arbeidsmarkt & Ontwikkeling Agrarische Sector B.V. (A&O Agrarisch).

Persoonsgegevens die wij verwerken

A&O Agrarisch verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van contractuele verplichtingen met haar opdrachtgevers. Als verwerkersverantwoordelijke verwerkt A&O Agrarisch uitsluitend persoonsgegevens van websitebezoekers en (kandidaat)medewerkers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dat kader verwerken:

  • Persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website, bezoekersinformatie;


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


A&O Agrarisch verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, overeenkomst of vanwege een gerechtvaardigd belang voor de volgende doelen:

  • Het evalueren en verbeteren van onze website;
  • Efficiënt personeelsbeleid;
  • Communicatie over onze dienstverlening;

Geautomatiseerde besluitvorming

A&O Agrarisch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A&O Agrarisch tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A&O Agrarisch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na
afloop van enig recht of aanspraak, tenzij op basis van de wet een afwijkende bewaartermijn geldt. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

A&O Agrarisch verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A&O Agrarisch blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A&O Agrarisch gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A&O Agrarisch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@actor.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, sturen wij u een verificatiemail of vragen wij u om informatie aan ons te verstrekken op grond waarvan wij uw identiteit kunnen verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A&O Agrarisch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A&O Agrarisch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via
www.actor.nl
Tel: 088-329 2030
Stationsweg 1, 3445 AA Woerden

Functionaris voor de gegevensbescherming

A&O Agrarisch heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG ziet toe op de naleving van de wettelijke regels en beleid ten aanzien van persoonsgegevens.
U kunt onze FG, mevrouw K. Westerhoff, bereiken via het emailadres: fg@actor.nl of via het telefoonnummer 088- 329 20 30.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

A&O Agrarisch behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 23 mei 2018.

Nieuws

Data een must voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt?
Data een must voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt?
02-07-2024
Corné Kempenaar (Coördinator Data & Precisielandbouw bij BO Akkerbouw) geeft in zijn laatste artikel op bo-akkerbouw.